Äänekosken päihdehuolto

Avo- ja laitoshoitosaaksi 2010 IMG 0071 400

Katkaisuhoidolla tarkoitetaan yleensä runsaan, pitkään jatkuneen alkoholinkäytön lopettamista hoitotoimien tukemana. Tavoitteena on lieventää alkoholinkäytön lopettamiseen liittyviä vieroitusoireita. Alkoholin käytön lopettamista seuraa yleensä fyysisiä ja psyykkisiä oireita, joiden vaikeusaste vaihtelee. Hoito annetaan asiakkaan tilan vaikeusasteen edellyttämällä tavalla joko sairaalassa, terveyskeskuksen katkaisuhoitoon varatulla vuodepaikalla tai mielenterveys- ja päihdepalveluissa päihdetyöntekijän toteuttamana avokatkaisuna.

Lääkäripalvelut

Lääkärille hakeudutaan varaamalla aika päihdetyöntekijältä.
Lääkäri on paikalla torstaisin!

Lääkehoito

Lääkehoitoa käytetään yksilöllisesti hoidontarpeen mukaan. Lääkitystä ei anneta päihtyneille, eikä lääkkeitä tai reseptejä luovuteta kuin asianomaiselle itselleen. Tarvittaessa lääkäri hoitaa myös muita sairauksia ja asiakkaan on mahdollista saada rokote B-hepatiittia vastaan. Osana päihdehoitoa käytetään mm. Antabusta ja Reviaa, joiden avulla voi tervehdyttää suhdettaan alkoholiin.

Korva-akupunktiohoito

Korva-akupunktiota annetaan viiteen pisteeseen, jotka ovat shenmen-, sympaticus-, maksa-, munuais- ja keuhkopiste. Korva-akupunktio ei sovi hoitomuodoksi jos hoidettavalla on matala verenpaine tai hän on päihteen vaikutuksen alainen. Myös luomi, ihottuma, rikkonainen iho pistämisalueella, ja eräät lääkitykset voivat estää hoidon. Myöskään raskauden aikana ei kaikkia viittä pistettä voi käyttää.

Yksilö-, pari-, perhe-, ja ryhmäkeskustelut

Päihdepalveluihin voi ja on suositeltavaa hakeutua jo ennen kuin päihteiden käyttö on karannut hallinnasta. Päihdetyöntekijöille voi kertoa luottamuksellisesti riippuvuuden tuomista ongelmista ja niihin lähdetään yhdessä etsimään ratkaisua tai lievitystä. Päihdeongelma on harvoin (jos koskaan) yksilön oma ongelma, se koskettaa omaisia ja läheisiä joskus hyvinkin rankasti. Siksi on tärkeää että omaiset ja läheiset ovat mukana hoidon toteutuksessa ja suunnittelussa. Päihdetyöntekijät auttavat tarvittaessa asiakkaidensa omaisia ja läheisiä, sekä antaa neuvoa ja ohjausta. Kuitenkin vaitiolovelvollisuuden vuoksi asiakkaan yksityisistä ja hoidollisista asioista ei kerrota muutoin kuin asianomaisen suostumuksella. Ryhmäkeskusteluiden perusedellytys on luottamuksellinen, rohkaiseva ja tukea antava ilmapiiri. Ryhmällä on säännöt ja ohjelma, jonka mukaan edetään. Ryhmissä voidaan vahvistaa sosiaalisia taitoja, itseluottamusta ja myönteistä minäkuvaa. Vaikka ryhmäkeskustelu saattaa aluksi tuntua vaikealta yleensä jälkeenpäin saatu palaute on myönteistä.

  • Ryhmässä voi havaita, että jotkut ovat selvinneet ongelmistaan ja toiset tulevat toimeen ongelmiensa kanssa.
  • Asiakas voi auttaa ryhmässä muita mm. neuvoja antamalla
  • Ryhmässä kukaan ei ole poikkeava. Siellä voi jakaa omia tunteitaan

ja ajatuksiaan hyväksytysti ja ymmärretysti. Pari- ja perhekeskustelut ovat tärkeitä etenkin ongelmien alkuvaiheessa kun perhesuhteet ovat vielä kunnossa. Keskustelut tukevat perhettä ja parisuhdetta ongelmista selviämisessä.

Päihdekuntouttaminen

Nykyään päihdehuollon avo- ja laitoskuntoutusohjelmilla pyritään päihteettömän elämän vakiinnuttamiseen ja päihteiden käytön hallinnan parantamiseen. Vaikeaoireinenkin asiakas voi kuntoutua,
jos hän sitoutuu kuntoutukseen. Laitoskuntoutusta annetaan eri kuntoutusyksiköissä 1-5 viikon jaksoissa. Kuntoutusjaksolle päästäkseen asiakas tarvitsee kunnan maksusitoumuksen lisäksi

lähettämispäätöksen päihdeklinikalta tai sosiaalitoimistolta. Myös työterveyslääkäri voi tehdä kuntoutuspäätöksen työterveyslain perusteella. Useimmiten kuntoutus voidaan kuitenkin suorittaa avokuntoutuksena työssäkäynnin ohessa.

On ensiarvoisen tärkeää että hoitoon ja kuntoutukseen osataan hakeutua silloin kun työkyky on vielä mahdollista palauttaa!